VERSLAG Actualiteitencollege Veerkracht in het Jeugddomein

121 keer bekeken

Maandag 4 november, 15.00 – 17.00 uur bij inholland, Haarlem

Tijdens dit actualiteitencollege zijn we op zoek gegaan naar hoe professionals in het jeugddomein werken aan het versterken van veerkracht van jongeren. Evert van Rest, de dagvoorzitter, heeft de inleiding verzorgd van het actualiteitencollege. Hij nodigde de zaal zelf na te denken over hun veerkracht en wat daaraan bijdraagt. Na deze korte inleiding heeft Mark van Dijk een presentatie gegeven. Mark van Dijk is docent-onderzoeker bij het lectoraat Empowerment en Professionalisering en voert een onderzoek uit naar veerkracht bij jongeren in de overgang naar volwassenheid (het zogenaamde OJOV-onderzoek). Eerst legde Mark uit dat veerkracht een term is die steeds vaker opduikt. Zo presenteert Rotterdam zichzelf als veerkrachtige stad. Maar ook komt de term veerkrachtig beleid steeds vaker terug. Dit wordt dan in relatie gebracht met empowerment. Vervolgens legde Mark uit wat de verschillende theoretische definities zijn van veerkracht. Waarbij je veerkracht vanuit verschillende perspectieven/ dimensies kunt bekijken. Is veerkracht aangeboren of speelt de opvoeding een rol? Maar ook wat maakt iemand veerkrachtig? En welke rol spelen individuele en sociale factoren daarbij?  

Vervolgens maakte Mark de overstap naar het onderzoek Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV). Het doel van het onderzoek is om aanknopingspunten te vinden voor de verbetering van de professionele ondersteuning van kwetsbare jongeren (16-20 jaar) en daarmee het vergroten van hun (kansen op) maatschappelijke participatie.  

Bij OJOV is veerkracht geoperationaliseerd door gebruik te maken van Michael Ungar. Deze gebruikt een sociaal ecologische benadering, zoals die van Bronfenbrenner. Waardoor veerkracht gedefinieerd is als het omgaan met tegenslag en dat mensen daarbij individuele, relationele en contextuele bronnen aanwenden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem. Bij jongeren worden vragenlijsten en interviews afgenomen. De jongeren worden meerdere jaren gevolgd. Waardoor een zogenoemd longitudinaal onderzoek wordt uitgevoerd. Studenten van verschillende sociale opleidingen binnen en buiten de hogeschool doen mee aan het verzamelen van data en de analyse hiervan. 

Vervolgens hebben de aanwezigen zich verdeeld over vier groepen. In deelsessies hebben de deelnemers het concept van veerkracht verkend binnen verschillende contexten. Tijdens de workshop van AFriend4AFriend is duidelijk geworden hoe aan de veerkracht wordt gewerkt van jonge vluchtelingen. Tijdens de workshop van het NOVA College is besproken op welke manier er gewerkt wordt aan de veerkracht van jongeren op het middelbaar beroepsonderwijs. Bij de workshop van Parlan Jeugd- en Opvoedhulp is verkend op welke manier de Ambulante gezinsbegeleiding een bijdrage levert aan het versterken van de veerkracht van gezinnen. Het Sociaal Wijkteam Zaanstad verzorgde een workshop over een wijkgerichte aanpak en de manier waarop er door de professionals gewerkt wordt aan de veerkracht van jongeren. 

In de plenaire zaal zijn de workshops nabesproken en de belangrijkste punten uit de workshop gedeeld. Dagvoorzitter Evert van Rest sloot de bijeenkomst af. 

Cookie settings