Enthousiasme bij netwerkpartners voor pilots narratieven

718 keer bekeken

Op maandag 29 mei kwam een kleine groep betrokkenen bij elkaar om te praten over de toepassing van narratieven in het sociaal domein. Het kennisnetwerk Wijk Teams en Toegang wil graag een slag maken met dit onderwerp. Onder de aanwezigen was veel enthousiasme om hier handen en voeten aan te geven.

De meerwaarde van verhalen

Narratieven - of verhalen - worden steeds meer gebruikt in het sociaal domein. Het levert interessante informatie op die met een gestandaardiseerde vragenlijst of op basis van data  meestal niet boven tafel komt. Narratieven hebben dan ook meerwaarde in het sociaal domein: als onderdeel van monitoring, als input voor beleid, maar ook bijvoorbeeld voor de professional doordat een narratief inzicht kan geven in het cliëntperspectief. De deelnemers aan de bijeenkomst onderschrijven dit. Verschillende gemeenten, een welzijnsorganisatie en een vertegenwoordiging vanuit onderwijs/lectoraten zaten aan tafel. Esther Sarphatie, trekker van het kennisnetwerk Wijk Teams en Toegang, vertelt dat de gemeente Hilversum onlangs een pilot heeft uitgevoerd voor narratieve verantwoording, waarbij samen waarde wordt gegeven aan een voorziening. Ook de andere aanwezigen hebben in meer of mindere mate ervaring met de toepassing van narratieven.

Inrichting van pilots

Doel van de bijeenkomst was te onderzoeken hoe we de toepassing narratieven in het sociaal domein kunnen versterken. Er kwam een aantal concrete ideeën naar voren voor de uitvoering van pilots om hierin te voorzien, zoals het gebruik van narratieven als instrument om meer grip te krijgen op (de vormgeving van) preventie in de wijk of om cliënttevredenheid op te halen. Het Kennisplatform Sociaal Domein NH kan hierbij ondersteunen. De komende periode wordt onderzocht hoe we dit verder vorm kunnen geven. Naar verwachting vindt in september 2017 een volgende bijeenkomst plaats, waarna de pilots van start kunnen gaan.

Voor meer informatie over de activiteiten van dit netwerk op het thema Narratieven, stuur een mail naar Kennisplatform.socialwork@inholland.nl .

Cookie settings