Introductie

Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig. Veel gemeenten hebben zorg en ondersteuning op een andere manier vormgegeven, in sociale teams of in netwerken. Vraagstukken die voortvloeien uit deze samenwerking gaan bijvoorbeeld over de samenwerking en de mate van integratie tussen de verschillende domeinen en wetten zoals Wmo, Jeugdwet, Participatiewet.

Er wordt breed gestreefd naar het integraal vormgeven van één toegang tot zorg en ondersteuning. Op papier zijn er vaak heldere standpunten ingenomen en routes uitgedacht. Maar hoe pakt dit uit in de praktijk? Tegen welke knelpunten lopen medewerkers aan in de sociale teams, bij de loketten en in de netwerken? Op welke manier geef je het cliëntperspectief vorm in de toegang? Wat zijn de knelpunten in een integrale aanpak volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur? Ook het thema van privacy en gegevensuitwisseling is relevant in dit kader.

Het beroep op informele zorg wordt groter. In het verlengde werken van formele zorg en de samenwerking tussen deze twee typen ondersteuning is een belangrijk thema. Maar ook de samenwerking tussen professionals binnen de sociale teams en tussen netwerken zijn onderwerp van gesprek. Voor de invulling van dit onderdeel ligt er nadrukkelijk een link met het Kennisnetwerk Professionals in beweging.

Doel van het kennisnetwerk Wijk, Teams en Toegang is om kennis te delen, samen te vergaren en te ontwikkelen om verbeteringen te kunnen realiseren, antwoorden te vinden op de gestelde vragen en tot oplossingen te komen. Zo zorgen we dat professionals die zich bezig houden met de wijk, sociale (wijk)teams en (de organisatie van) de toegang, goed uitgerust zijn om die inwoners die het nodig hebben de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Cookie settings